Nadácia ADELI a ADELI Medical Center vyhlasujú spoločný grantový program pre rok 2017 s názvom PODANÁ RUKA I.

Podmienky grantového programu:

 • Program je otvorený od 1.9.2017 pre slovenských a českých členov Klubu Nadácie ADELI bez obmedzenia veku.
 • Žiadatelia môžu v tomto programe získať príspevok do výšky 500 Eur na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center v Piešťanoch.
 • V prípade nových členov Klubu Nadácie ADELI je potrebné, aby v ADELI Medical Center bola lekárska správa pacienta posúdená lekárom z ADELI a pacient bol na pobyt indikovaný.
 • Získaný príspevok je možné použiť na rehabilitáciu v ADELI Medical Center, hyperbarickú oxygenoterapiu v centre OXYMED, na ubytovanie a stravovanie v ADELI Medical Center počas rehabilitačného pobytu.
 • Príspevok je potrebné vyčerpať do konca roka 2017.

Kritériá na posudzovanie a výber uchádzačov o príspevok:

 • Aktívna spolupráca rodiny a blízkych na liečbe a  rozvoji hendikepovaného člena rodiny.
 • Aktívna snaha o finančné a hmotné zabezpečenie rodiny.
 • Aktívna snaha o získavanie prostriedkov na liečbu z rôznych zdrojov.
 • Prostriedky k dispozícii na pobyt vo výške aspoň 80 % z cenníkovej (nie zvýhodnenej) ceny rehabilitácie.
 • Prednosť (s ohľadom na počet doručených žiadostí a posúdenie vyššie uvedených kritérií) budú mať žiadatelia, ktorí nedostali v roku 2017 finančný príspevok z iného projektu.

Inštrukcie k žiadosti o príspevok:

 • Žiadosť o príspevok nájdete na webe Nadácie ADELI v časti PROJEKTY – Aktuálne projekty a v časti NOVINKY, na FB ADELI Medical Center a v mimoriadnom vydaní newslettra Nadácie ADELI.
 • Žiadateľ je povinný vyplniť všetky položky formulára. V prípade chýbajúcich údajov nemôže byť žiadosť adekvátne posúdená a žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie potrebných údajov.
 • Kompletne vyplnený podpísaný formulár spolu s textom žiadosti je potrebné zaslať najneskôr do 30.9.2017:
  • e-mailom na adresu: stanka.horvatova@nadaciaadeli.sk
   ALEBO
  • poštou na adresu:
   Stanislava Horvátová – Nadácia ADELI
   ADELI Medical Center
   Hlboká 45, 921 01 Piešťany
 • Výsledky budú zverejnené na webovej stránke Nadácie ADELI do 15.10.2017 a zároveň budú zaslané aj mailom na adresy uvedené v žiadostiach o príspevok.
 • Príspevok nie je možné vymáhať právnou cestou.
 • Kontaktná osoba: Stanislava Horvátová, 0911 943 239, stanka.horvatova@nadaciaadeli.sk