Grantový program
Nadácie ADELI a ADELI Medical Center
PODANÁ RUKA II.

Podmienky grantového programu:

 • Program je otvorený od 20.11.2017 do 20.12.2017 pre slovenských a českých členov Klubu Nadácie ADELI bez obmedzenia veku.
 • Žiadatelia môžu v tomto programe získať príspevok maximálne do výšky 800 Eur na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center v Piešťanoch.
 • V prípade nových členov Klubu Nadácie ADELI je potrebné, aby v ADELI Medical Center bola lekárska správa pacienta posúdená lekárom z ADELI a pacient bol na pobyt indikovaný.
 • Získaný príspevok je možné použiť na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center a hyperbarickú oxygenoterapiu v centre OXYMED, ubytovanie a stravovanie v ADELI Medical Center počas rehabilitačného pobytu.
 • Príspevok je potrebné vyčerpať do 15.6.2018.
 • Príspevok nie je možné kombinovať so zvýhodnenou, tzv. čakačkovou cenou rehabilitačného pobytu.
 • Príspevok nie je možné kombinovať s iným projektom vyhláseným cez Nadáciu ADELI alebo ADELI Medical Center.
 • Príspevok je možné použiť len na pevný termín.

Kritériá na posudzovanie a výber uchádzačov o príspevok:

 • Aktívna spolupráca rodiny a blízkych na liečbe a rozvoji hendikepovaného člena rodiny.
 • Prostriedky k dispozícii na rehabilitačný pobyt vo výške aspoň 75 % z cenníkovej (nie zvýhodnenej) ceny rehabilitácie.
 • Prednosť (s ohľadom na počet doručených žiadostí a posúdenie vyššie uvedených kritérií) budú mať žiadatelia, ktorí nedostali v roku 2017 finančný príspevok z iných projektov.

Inštrukcie k žiadosti o príspevok:

 • Žiadosť o príspevok nájdete na webe Nadácie ADELI v časti PROJEKTY – Aktuálne projekty a v časti NOVINKY, na FB ADELI Medical Center a v newslettri Nadácie ADELI.
 • Žiadateľ je povinný vyplniť všetky položky formulára. V prípade chýbajúcich údajov nemôže byť žiadosť adekvátne posúdená a žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie potrebných údajov.
 • Kompletne vyplnený a podpísaný formulár je potrebné zaslať najneskôr do 20.12.2017:
  • e-mailom na adresu: stanka.horvatova@nadaciaadeli.sk
   ALEBO
  • poštou na adresu:
   Stanislava Horvátová – Nadácia ADELI
   ADELI Medical Center
   Hlboká 45, 921 01 Piešťany
 • Výsledky budú zverejnené na webovej stránke Nadácie ADELI do 15.1.2018 a zároveň budú zaslané aj mailom na adresy uvedené v žiadostiach o príspevok.
 • Príspevok nie je možné vymáhať právnou cestou.

Kontaktná osoba: Stanislava Horvátová, 0911 943 239, stanka.horvatova@nadaciaadeli.sk