Projekt Nadácie ADELI
PODANÁ RUKA III. už otvorený

PODANÁ RUKA III. – PODMIENKY:

 • Grantový program je otvorený od 20.6.2018.
 • Príspevok je určený pre členov Klubu Nadácie ADELI.
 • Žiadatelia v programe Podaná ruka III. môžu získať príspevok maximálne do výšky 800 Eur na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center v Piešťanoch.
 • Získaný príspevok je možné použiť na rehabilitačný pobyt v ADELI, ubytovanie a stravovanie v ADELI Medical Center počas rehabilitačného pobytu.
 • Príspevok bude možné čerpať od septembra 2018 do konca roku 2018.
 • Príspevok nie je možné kombinovať so zvýhodnenou, tzv. čakačkovou cenou rehabilitačného pobytu.
 • Príspevok nie je možné kombinovať s iným projektom vyhláseným cez Nadáciu ADELI alebo ADELI Medical Center.
 • Príspevok je možné použiť len na pevný termín, ktorý bude pacientom určený.
 • Žiadatelia, ktorí na pobyt nenastúpia (v čase od septembra do decembra 2018), strácajú nárok na príspevok. Táto skutočnosť však bude zohľadnená v ďalšom kole Podanej ruky.
 • Žiadateľom, ktorí pobyt prerušia zo zdravotných dôvodov bude príspevok ponechaný do náhradného termínu pobytu.

Kritériá na posudzovanie a výber uchádzačov o príspevok:

 • Aktívna spolupráca rodiny a blízkych na liečbe a rozvoji hendikepovaného člena rodiny.
 • Prostriedky k dispozícii na rehabilitačný pobyt vo výške aspoň 75% z cenníkovej (nie zvýhodnenej) ceny rehabilitácie.
 • Zohľadnení budú žiadatelia (s ohľadom na počet doručených žiadostí a posúdenie vyššie uvedených kritérií), ktorí nedostali v roku 2017 finančný príspevok z iných projektov Nadácie ADELI (Podaná ruka I., Podaná ruka II.).

Inštrukcie k žiadosti o príspevok:

Žiadosť o príspevok nájdete na webe Nadácie ADELI v časti PROJEKTY – Aktuálne projekty na FB ADELI a v Newslettri Nadácie ADELI. Žiadateľ je povinný vyplniť všetky položky formulára. V prípade chýbajúcich údajov nemôže byť žiadosť adekvátne posúdená.

Kompletne vyplnený a podpísaný formulár je potrebné zaslať najneskôr do 20.7.2018 e-mailom na adresu: smachova@adelicenter.eu alebo poštou na adresu:

Zuzana Šmachová
ADELI Medical Center
Hlboká 45, 921 01 Piešťany

Výsledky grantového kola Podaná ruka III. budú vyhlásené 20.8.2018.